«تجربه» و «تخصص» امتیاز شرکت ماست.

۰۳۱-۳۳۹۳۲۲۳۳

۰۹۱۳۰۰۰۸۲۶۲

اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

بازدید مدیران شهرداری و قطار شهری استان اصفهان از شرکت دانش بنیان پایا هیدرولیک جم – بهمن۱۴۰۰