«تجربه» و «تخصص» امتیاز شرکت ماست.

بازدید مهندسین شرکت ذوب آهن اصفهان از کارگاه پایاهیدرولیک – مرداد ۱۳۹۹