«تجربه» و «تخصص» امتیاز شرکت ماست.

تعمیر شیر پروپرشنال شرکت ذوب آهن اصفهان – شهریور ۱۳۹۹